Tretman stranih investitora

Stranom investitoru je omogućeno da investira u bilo koju oblast industrije i slobodno prenosi  finansijska sredstva, imovinu i ostala dobra, uključujući dobiti i dividende. Strani investitori uživaju nacionalni tretman, što znači da imaju isti status kao i domaći investitori.

Strani investitor može biti strano pravno ili fizičko lice sa sjedištem u inostranstvu, privredno društvo u kojem je učešće stranog kapitala veće od 25%, crnogorski državljanin sa prebivalištem, odnosno boravištem u inostranstvu dužim od godinu dana i privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori.

Strana investicija se može ostvariti kroz:

  • osnivanje nove kompanije (samostalno ili sa drugim investitorima);
  • investiranje u postojeće kompanije;
  • osnivanje ogranka strane kompanije;
  • kupovinu kompanije.

 

Vizni režim za strane državljane

Imaoci putnih isprava sa važećom Šengen vizom, važećom vizom Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Republike Irske ili dozvolom boravka u tim zemljama mogu ulaziti i boraviti, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore do 30 dana, a najduže do isteka vize, ako je vrijeme važenja te vize kraće od 30 dana.

Imaoci putnih isprava izdatih od strane država članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švajcarske Konfederacije, Kanade, Državne zajednice Australije, Novog Zelanda i Japana, na osnovu Konvencije o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. godine ili Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao i putnih isprava za strance, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak stranaca u Crnoj Gori propisani Zakonom o strancima, “Službeni list CG”, br. 56/14, 28/15 i 16/16.

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Uredbom o viznom režimu, „Službeni list CG“, br. 35/16.

Viza ne predstavlja odobrenje za rad u Crnoj Gori. Lice koje namjerava da radi u Crnoj Gori mora dobiti odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja ili sezonskog rada, a na osnovu prethodno izdate radne dozvole.

 

Kupovina nepokretnosti

Stranci u Crnoj Gori imaju pravo kupovine nepokretnosti pod uslovima pod kojima to čine i domaća lica, uz priloženi identifikacioni dokument. U ovom dijelu bitno je istaći da, shodno Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, stranac u svom posjedu ne može imati prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, spomenik kulture od izuzetnog i posebnog značaja, nepokretnost u kopneno-pograničnom području u dubini od jednog kilometra i ostrvo, nepokretnost koja se nalazi na području koje je radi zaštite interesa i bezbjednosti zemlje zakonom proglašeno područjem na kome strano lice ne može imati pravo svojine.

Izuzetno, strano lice može steći i pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu površine do 5.000 m2 samo ako je predmet ugovora o otuđenju (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr.) stambena zgrada koja se nalazi na tom zemljištu.

Strano lice može imati pravo dugoročnog zakupa, koncesije, Ugovora o gradnji (BOT) i drugih aranžmana privatno-javnog partnerstva, na prethodno pomenutim nepokretnostima.

Strana lica mogu pravnim poslom prenositi pravo svojine na domaće lice, kao i na strano lice koje može sticati pravo svojine.