PORESKI SISTEM 

Poreski sistem u Crnoj Gori čine:

 • Porez na dobit pravnih lica;
 • Porez na dohodak fizičkih lica;
 • Porez na dodatu vrijednos (PDV);
 • Porez na promet nepokretnosti;
 • Doprinosi za socijalno osiguranje;
 • Akcize;
 • Takse;
 • Carine.

Poreski sistem za strane investiore je isti kao i za domaće privredne subjekte.

Porez na dobit  iznosi 9 %, dok je stopa poreza na dohodak fizičkih lica 9%, odnosno 11%. Privredni subjekat koji ostvaruje poslovanje u Crnoj Gori ima mogućnost da, uz prethodno plaćeni porez na dobit, na kraju godine prenese sredstva na svoj račun u inostranstvu.

U primjeni su dvije pozitivne poreske stope poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i to standardna stopa od 21% i snižena stopa od 7%, dok se nulta stopa (0%) primjenjuje za: izvozne transakcije i isporuke ljekova i medicinskih sredstava koji se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

FORMULA ZA OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PLATE :

Obračun za lice koje je angažovano po ugovoru o radu čija bruto 1 zarada iznosi do 700,00 eur odnosno neto zarada do 591,50 eur

 

Oporezivanje
po stopi 0% (limit neto 591,50, limit bruto 700,00)

NETO iznos

450

450

Koeficijent za preračun u bruto

 

1,183431953

Ugovorena bruto 1 plata zaposlenog

%

Porez na dohodak

0%

0,00

PIO na teret zaposlenog

15,00%

79,88

PIO na teret poslodavca

5,50%

29,29

Zdravstvo na teret zaposlenog

0,00%

0,00

Zdravstvo na teret poslodavca

0,00%

0,00

Nezaposlenost na teret zaposlenog

0,50%

2,66

Nezaposlenost na teret poslodavca

0,50%

2,66

Prirez na porez (opštinska taksa)

0,00%

0,00

Doprinos Privrednoj komori

0,27%

1,44

Doprinos za Fond za rad (na teret poslodavca)

0,20%

1,07

Sindikat

0,20%

1,07

Fond za prevenciju radne invalidnosti

0,00%

0,00

Beneficirani staz

 

0,00

Porezi i doprinosi na teret zaposlenog

 

82,54

Porezi i doprinosi na teret poslodavca

 

35,52

UKUPNO porezi i doprinosi

 

118,07

 ***************************************

*********  *********** 

Rekapitulacija

   

Neto

 

450,00

Porezi i doprinosi

 

118,07

Ukupno potrebna sredstva za plate-Bruto 2

 

568,07

 

  

FORMULA ZA OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENOG (Izvor : “Službeni list Crne Gore“, br. 008/22 od 24.01.2022. godine) 

- Zarada za puno radno vrijeme u mjesecu obračunava se prema formuli:

Koeficijent složenosti uvećan za minuli rad * obračunska vrijednost koeficijenta + posebni dio zarade / mjesečni fond sati rada;

 

- Zarada za radno vrijeme manje od mjesečnog fonda sati rada obračunava se prema formuli:

(Koeficijent složenosti uvećan za minuli rad * obračunska vrijednost koeficijenta + posebni dio zarade) * ostvareni broj radnih sati / mjesečni fond sati rada;

 

- Osnovna zarada zaposlenog obračunava se prema formuli:

Koeficijent složenosti (predviđenog za grupe i podgrupe u koje je raspoređeno njegovo zvanje) * Obračunska vrijednost koeficijenta;

 

- Posebni dio zarade za puno radno vrijeme obračunava se prema formuli:

Obračunska vrijednost koeficijenta * 0,7;

 

- Dodatak po osnovu godina radnog staža (minuli rad) obračunava se prema formuli:

(Koeficijent složenosti * Obračunska vrijednost koeficijenta) * procenat minulog rada.

 

 

PORESKE OLAKŠICE

1. Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit pravnih lica i porez na dohodak  fizičkih lica

Stopa poreza na dobit pravnih lica u Crnoj Gori iznosi 9%, najniža je u regionu i jedna je od najnižih u Evropi, dok je stopa poreza na dohodak fizičkih lica 9% i 11%. U privredno nedovoljno razvijenim opštinama, čiji je indeks razvijenosti ispod 75% državnog prosjeka, Zakonom o porezu na dobit je uređeno da novoosnovano pravno lice ne plaća obračunati porez na dobit za prvih osam godina poslovanja.

Takođe, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica poreskom obvezniku, obračunati porez na dohodak za prvih osam godina poslovanja umanjuje se 100%. Poresko oslobođenje, ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, transporta, brodogradilišta, ribarstva, čelika, trgovine i ugostiteljstva osim primarnih ugostiteljskih objekata. Navedenim zakonima definisane su poreske olakšice za investitore, pri čemu u oba navedena slučaja ukupan iznos poreskog oslobođenja za prvih osam godina poslovanja ne može biti veći od 200.000€.

2.Povraćaj poreza na dodatu vrijednost (pdv)

Ako je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog poreza na dodatu vrijednost, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, razlika mu se priznaje kao poreski kredit za naredni poreski period, odnosno na zahtjev vraća se u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost.

Poreskom obvezniku koji pretežno izvozi proizvode i poreskom obvezniku koji u više od tri uzastopna obračuna PDV-a iskazuje višak ulaznog PDV-a, razlika PDV-a vraća se u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV-a. 

Ukoliko je poreskom obvezniku istekao rok za plaćanje drugih poreza, razlika po osnovu poreza na dodatu vrijednost mu se umanjuje za iznos poreskog duga. 

Porez na dodatu vrijednost se obračunava i plaća na:
 • isporuke proizvoda i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu;
 • uvoz proizvoda;
 • uvoz motornih vozila (novih i upotrebljavanih) podliježe plaćanju PDV po stopi od 21%;
 • promet upotrebljavanih putničkih automobila, motocikala i plovnih objekata, za koje poreski obveznik pri nabavci nije imao pravo na odbitak ulaznog PDV, ne podliježe plaćanju PDV-a. U tom slučaju plaća se poseban porez po stopi od 5% koji plaća kupac;
 • promet zemljišta (poljoprivrednog, građevinskog, izgrađenog i neizgrađenog), ne podliježe plaćanju PDV-a

Stopa poreza na promet nepokretnosti je proporcionalna i iznosi 3% od poreske osnovice. Pod prometom nepokretnosti smatra se svako sticanje vlasništva na nepokretnosti u Crnoj Gori i ova oblast je detaljno uređena Zakonom o porezu na promet nepokretnosti.

Obavezno socijalno osiguranje u Crnoj Gori plaćaju zaposleni, poslodavci, preduzetnici i poljoprivrednici koji nijesu obveznici doprinosa za slučaj nezaposlenosti.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje su:

 • doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;
 • doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.

Stope doprinosa su različite zavisno od kategorije obveznika, a definisane su Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Zakonom o akcizama uređen je sistem i uvedena obaveza plaćanja akciza za pojedinačna dobra i usloge koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.

Akcizni proizvodi su:

 • alkohol i alkoholna pića;
 • duvanski proizvodi;
 • mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti.

Obveznik akcize sam obračunava akcizu za kalendarski mjesec.

Vrste taksi u Crnoj Gori koje je investitor u obavezi da plaća su:

 • administrativne takse;
 • sudske takse;
 • komunalne takse;
 • registracione takse;
 • boravišne takse.

Osnovu carinskog sistema u Crnoj Gori čini Zakon o carinskoj tarifi i Carinski zakon. Carinjenje robe prema ovom zakonu, obuhvata prijem uvozne carinske deklaracije, pregled robe i svrstavanje prema Carinskoj tarifi i drugim tarifama, utvrđivanje carinske osnovice, iznosa carine i drugih uvoznih dažbina koje terete robu, naplata utvrđenih iznisa carine i drugih uvoznih dažbina.

Shodno zakonu, investitor može steći pravo na oslobađanje carine.

Subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica

Subvencije može koristiti poslodavac koji zaposli:

 •  Lice sa najmanje 40 godina života; 
 •  Nezaposleno lice Romi, Aškalije ili Egipćani; 
 •  Lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje duže od 5 godina; 
 •  Lice koje je zaposleno na izvođenju javnih radova; 
 •  Lice na neodređeno vrijeme nakon obavljanja pripravničkog staža; 
 •  Lice za čijim je radom prestala potreba (tehno-ekonomskki viškovi), a nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje; 
 •  Lice koje je zaposleno radi obavljanja sezonskih poslova; 
 •  Nezaposleno lice sa preko 25 godina staža osiguranja, koje je korisnik novčane naknade;
 •  Lica u biznis zonama, za djelatnosti koje posebnim aktom utvrdi Vlada Crne Gore.

Ukoliko zaposli neko od navedenih lica, poslodavac ne plaća:

 •  doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade (doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje,
 •  doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, doprinos za Fond rada);
 •  porez na dohodak fizičkih lica.

Za zaposlenog poslodavac iz zarade zaposlenog obračunava, obustavlja I uplaćuje: doprinos za penzijsko I invalidsko osiguranje po stopi od 15,0%, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 8,5% I doprinos za osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5% prilikom isplate zarade.

Poslodavac plaća obračunati prirez poreza na dohodak

Visina subvencije iznosi:

 • 75% od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji uposli lice sa najmanje 50% invaliditeta,
 • za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50% subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60%, u trećoj I svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.