Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljenim u evidenciju o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Grne Gore (u daljem tekstu: Zavod) od 15. marta 2020. godine, kao lica koja su izgubile posao ili su se nakon ovog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima.

Planirana je realizacija programa obuke na radnom mjestu za 41 nezaposlenu ženu, od kojih 26 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju.

Predmet poziva je iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica ili Bijelo Polje za realizaciju obuke na radnom mjestu.  

Uslovi za prijavu na poziv

Prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji:

 • su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji opština Podgorica i Bijelo Polje;
 • redovno izmiruju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • u periodi od tri mjeseca prije prijave na poziv nijesu smanjivali broj zaposlenih i
 • imaju radnika sa najmanje tri godine radnog iskustva – trenera koji će sprovoditi obuku.

Pored navedenih uslova, prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji su spremni da sa učesnicama obuke  za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci, a sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

 

Finansiranje pilot projekta

Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje Pilot projekta »Aktiviranje žena« iznose 85.600 €.

Učešće Zavoda u finansiranju opravdanih troškova obuke na radnom mjestu zavisi od broja učesnica programa i na mjesečnom nivou iznosi 255 €, po učesnici, što je ekvivalent od 70 % ukupnih troškova rada na nivou minimalne zarade za zaposlenu učesnicu. Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice, od strane poslodavca.   

Finansijsko učešće Zavoda u realizaciji obuke na radnom mjestu, koja će se izvoditi u trajanju od tri mjeseca je 765 €,  a u obuci u trajanju od šest mjeseci 1.530 €, po učesnici.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje obuke na radnom mjestu kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv (de minimis pomoći). Pomoć dodijeljena jednom privrednom subjektu tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Za vrijeme trajanja programa, Zavod će pružiti i finansijsku podršku učesnicama programa.

 

Način, vrijeme i mjesto podnošenja prijave

Poziv poslodavcima otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda http://www.zzzcg.me., i oglasnim tablama Biroa rada Podgorica i Biroa rada Bijelo Polje. Krajnji rok za podnošenje prijava za realizaciju programa obuke na radnom mjestu sa potrebnom dokumentacijom je 30/07/2021.godine u 15 h.

Prijavu na poziv podnosi poslodavac koji ispunjava uslove utvrđene ovim pozivom. Poslodavci podnose prijavu na propisanom obrascu (OP) i uz slijedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca prijave u registar nadležnog organa - kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da podnosilac prijave do dana podnošenja prijave redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja – original ili kopija originala;
 • Izjava podnosioca prijave ( Prilog 1);
 • Izjava za pomoći male vrijednosti - de minimis pomoći (Prilog 2) - ovjerena od strane notara;
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 3);

 

Obrazac prijave za realizaciju programa obuke na radnom mjestu, kao i obrasci Priloga 1, 2 i 3 nalaze se na internet stranici Zavoda na adresi: http://www.zzzcg.me.

Prijava za realizaciju programa obuke na radnom mjestu sa pratećom dokumentacijom šalje se u zapečaćenoj koverti, kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom “Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja”.

Na koverti moraju da budu naznačeni:

 • Pun naziv i adresa podnosioca prijave;
 • Broj poziva za koji se podnosi prijava