Na osnovu Odluke o objavljivanju javnog konkursa za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi” br. 3/2022), Opština Bijelo Polje dana 25.01. 2022.godine, objavljuje

JAVNI KONKURS ZA DODJELU GRANTA ZA SMANJENJE

NEZAPOSLENOSTI U OPŠTINI BIJELO POLJE 

 1. Pozivaju se privredna društva i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji opštine Bijelo Polje koja posluju duže od 12 mjeseci od dana objave konkursa, da dostave svoje prijave na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje.

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje održao je 15. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana tekuća pitanja iz djelokruga rada ovog tijela.

Savjet je po uobičajenoj praksi krajem godine razmatrao Nacrt odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022. godine i Nacrt programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu, sa osvrtom na plan kapitalnih ulaganja.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 36/21 )   r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021. godini

Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 36/21 ) r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2021. godini

    Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja je objavio treći Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

    Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme, mašina i uređaja, mehanizacije, podizanjem zasada višegodišnjih kultura, izgradnjom i/ili rekonstrukcijom staklenika/plastenika i opštim troškovima (koji mogu nastati i prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu sredstava podrške).

        U okviru javnog poziva koji je otvoren do 12. decembra 2021. godine, mogu konkurisati biznis inkubatori i habovi, istraživački centri, akademske institucije, organizacije civilnog društva koja se bave podrškom poslovanju, poslovna udruženja, razvojne agencije i drugi subjekti koji imaju mandat da podrže razvoj malog biznisa na neprofitnoj osnovi.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top