БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

 

СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ - БРОЈ АКТИВНИХ ПРИВРЕДНИХ  ДРУШТАВА  

Назив дјелатности

 

 СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ ПРЕМА ПРИВРЕДНИМ СЕКТОРИМА 

31.12.2019. 

 

Број  

 

%

Пољопривреда, шумарство и рибарстбо

 

70 4.43

Вађенје руда и камена

 

3 0.19

Прерађивачка индустрија                           

  

248 15.70

Снадбијевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

 

6 0.38

Грађевинарство

 

157 9.94

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала

 

505 31.96

Саобраћај и складиштење

 

126 7.97

Услуге смјештаја и исхране

 

176 11.14

Информисање и комуникације

 

29 1.84

Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања

 

2 0.13

Пословање некретнинама

 

8 0.51

Стручне, научне и техничке дјелатности

 

115 7.28

Административне и помоћне дјелатности

 

21 1.33

Образовање

 

36 2.28

Здравствена и социјална заштита

 

28 1.77

Умјетност, забава и рекреација

 

27 1.71

Остале услужне дјелатности

 

75 4.75

УКУПНО:

 

1,632 100.00

 


ЗАПОСЛЕНОСТ

Ред. број Назив дјелатности

 Број запослених радника 

Запослени мушкарци Запослене жене

31.12.2019. 

31.12.2019. 31.12.2019.

 Број 

% Број   % Број   %
1.

Пољопривреда, шумарство и рибарство

 

79 0.94 51 1.40 28 0.90
2.

Вађење руда и камена

 

16 0.19 12 0.33 4 0.13
3.

Прерађивачка индустрија                      

      

1,606 19.12 1,070 29.39 536 17.28
4.

Снадбујевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

 

120 1.43 107 2.94 13 0.42
5.

Снадбијевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

 

235 2.80 203 5.58 32 1.03
6.

Грађевинарство

 

342 4.07 299 8.21 43 1.39
7.

Трговина на велико и мало и поравка моторних возила и мотоцикала

 

1,365 16.25 637 17.50 728 23.47
8.

Саобраћај и складиштење

 

451 5.37 380 10.44 71 2.29
9.

Услуге смјештаја и исхране

 

299 3.56 188 5.16 111 3.58
10.

Информисање и комуникације

 

95 1.13 62 1.70 33 1.06
11.

Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања

 

93 1.11 36 0.99 57 1.84
12.

Пословање некретнинама

 

5 0.07 3 0.08 2 0.06
13.

Стручне, научне и техничке дјелатности

 

290 4.31 200 5.49 90 2.90
14.

Административне и помоћне услужне дјелатности

 

335 4.98 158 4.34 177 5.71
15.

Нема унесену шифру дјелатности

 

11 0.16 10 0.27 1 0.03
16.

Државна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање

 

1,058 15.73 673 18.48 385 12.41
17.

Образовање

 

1,045 15.53 315 8.65 730 23.53
18.

Здравствена и социјална заштита

 

690 10.26 199 5.47 491 15.83
19.

Умјестност, забава и рекреација

 

131 1.95 63 1.73 68 2.19
20.

Остале услужне дјелатности

 

97 1.44 39 1.07 58 1.87
21.

КД 1996

 

36 0.54 31 0.85 5 0.16

УКУПНО:

 

8,399   4,736   3,663  

 


НЕЗАПОСЛЕНОСТ - ПОНУДА РАДНЕ СНАГЕ

ПРЕГЛЕД НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА

 Број незапослених на дан 31.12.2019. год. 

Број  

%

Први степен (I)

1080 30.64
жене 688  
мушкарци 392  

Други степен (II)

164 4.65
жене 102  
мушкарци 62  

Трећи степен (III)

786 22.30
жене 397  
мушкарци 389  

Четврти степен (IV)

852 24.17
жене 537  
мушкарци 315  

Пети степен (V)

50 1.42
жене 22  
мушкарци 28  

Шести степен (VI) 180 ECTS

186 5.28
жене 115  
мушкарци 71  

Седми степен 1 (VII-1) 240 ECTS

385 10.92
жене 234  
мушкарци 151  

Седми степен 2 (VII-2) - Мастер

22 0.62
жене 15  
мушкарци 7  

Осми степен (VIII) - Доктор

0 0.00
жене 0  
мушкарци 0  

У к у п н о :

3,525 100.00
жене 2,110  
мушкарци 1,421  
     
     
ПРЕГЛЕД НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

 

Број незапослених на дан 31.12.2019. год.

 

Број   %
до 18 година 2 0.06
од 18 до 25 година 402 11.40
од 25 до 30 година 366 10.38
од 30 до 40 година 679 19.26
од 40 до 50 година 830 23.55
преко 50 година 1246 35.35
У к у п н о : 3,525 100.00
     
СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 21.04