БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

 

СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ - БРОЈ АКТИВНИХ ПРИВРЕДНИХ  ДРУШТАВА  

Назив дјелатности

 

 СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ ПРЕМА ПРИВРЕДНИМ СЕКТОРИМА 

31.12.2019. 

31.12.2020.

 

Број  

% Број %

Пољопривреда, шумарство и рибарстбо

 

70 4.30 69 4.35

Вађенје руда и камена

 

3 0.18 2 0.13

Прерађивачка индустрија                           

  

259 15.92 261 16.45

Снадбијевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

 

7 0.43 7 0.44

Грађевинарство

 

157 9.65 163 10.27

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала

 

516 31.71 497 31.32

Саобраћај и складиштење

 

126 7.74 95 5.99

Услуге смјештаја и исхране

 

176 10.82 175 11.03

Информисање и комуникације

 

30 1.84 32 2.02

Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања

 

4 0.25 4 0.25

Пословање некретнинама

 

8 0.49 10 0.63

Стручне, научне и техничке дјелатности

 

115 7.07 129 8.13

Административне и помоћне дјелатности

 

22 1.35 41 2.58

Образовање

 

35 2.15 15 0.95

Здравствена и социјална заштита

 

32 1.97 26 1.64

Умјетност, забава и рекреација

 

27 1.66 22 1.39

Остале услужне дјелатности

 

40 2.46 39 2.46

УКУПНО:

 

1627 100.00 1587 100.00

 


ЗАПОСЛЕНОСТ

Ред. број Назив дјелатности

Број запослених радника 

Запослени мушкарци Запослене жене Број запослених радника  Запослени мушкарци  Запослене жене

31.12.2019. 

31.12.2019. 31.12.2019. 2020. 2020. 2020.

 Број 

% Број   % Број  

%     

Број  % Број % Број  %
1.

Пољопривреда, шумарство и рибарство

79 0.94 51 1.40 28 0.90 114 1.14  75  1.34 39  0.88  
2.

Вађење руда и камена

16 0.19 12 0.33 4 0.13 26  0.26 22  0.39 4 0.09
3.

Прерађивачка индустрија                      

1606 19.12 1070 29.39 536 17.28 1909  19.04 1268  22.64 641  14.49
4.

Снадбујевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

120 1.43 107 2.94 13 0.42 123 1.23  110  1.96 13  0.29
5.

Снадбијевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

235 2.80 203 5.58 32 1.03 239 2.38  206  3.68 33  0.75
6.

Грађевинарство

 

342 4.07 299 8.21 43 1.39 465 4.64  413  7.38 52  1.18
7.

Трговина на велико и мало и поравка моторних возила и мотоцикала

1365 16.25 637 17.50 728 23.47 1647  16.43 753  13.45 894 20.20 
8.

Саобраћај и складиштење

451 5.37 380 10.44 71 2.29 536  5.35 454 8.11  82 1.85 
9.

Услуге смјештаја и исхране

299 3.56 188 5.16 111 3.58 433  4.32 262  4.68 171 3.86 
10.

Информисање и комуникације

95 1.13 62 1.70 33 1.06 121  1.21 80  1.43 41  0.93
11.

Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања

93 1.11 36 0.99 57 1.84 80  0.80 30  0.54 50  1.13
12.

Пословање некретнинама

5 0.07 3 0.08 2 0.06 6  0.06 4  0.07 2  0.05
13.

Стручне, научне и техничке дјелатности

290 4.31 200 5.49 90 2.90 383  3.82 251  4.48 132  2.98
14.

Административне и помоћне услужне дјелатности

335 4.98 158 4.34 177 5.71 453  4.52 230 4.11  223  5.04
15.

Нема унесену шифру дјелатности

11 0.16 10 0.27 1 0.03 2  0.02 1  0.02 1  0.02
16.

Државна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање

1058 15.73 673 18.48 385 12.41 1104 11.01  715  12.77 389 8.79
17.

Образовање

1045 15.53 315 8.65 730 23.53 1202 11.99  342  6.11 860  19.44
18.

Здравствена и социјална заштита

690 10.26 199 5.47 491 15.83 805 8.03  228 4.07  577  13.04 
19.

Умјестност, забава и рекреација

131 1.95 63 1.73 68 2.19 157 1.57  72 1.29  85 1.92
20.

Остале услужне дјелатности

97 1.44 39 1.07 58 1.87 202  2.01 70 1.25  132 2.98 
21.

КД 1996

36 0.54 31 0.85 5 0.16 18  0.18 14  0.25 4 0.09 

УКУПНО:

8399

 

4736

 

3663

 

10025

  5600   4425  

 НАПОМЕНА : БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У БИЈЕЛОМ ПОЉУ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ БИО ЈЕ : 8.646

 


НЕЗАПОСЛЕНОСТ - ПОНУДА РАДНЕ СНАГЕ

ПРЕГЛЕД НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА

 

Број незапослених на дан 31.12.2019. год. 

 

Број незапослених на дан 31.12.2020. год. 

Број  

% Број %

Први степен (I)

1080 30.64 1191 29.6
жене 688   768  
мушкарци 392   423  

Други степен (II)

164 4.65 163 4.05
жене 102   99  
мушкарци 62   64  

Трећи степен (III)

786 22.3 925 22.99
жене 397   464  
мушкарци 389   461  

Четврти степен (IV)

852 24.17 1036 25.74
жене 537   665  
мушкарци 315   371  

Пети степен (V)

50 1.42 21 0.52
жене 22   3  
мушкарци 28   18  

Шести степен (VI) 180 ECTS

186 5.28 50 1.24
жене 115   20  
мушкарци 71   30  

Седми степен 1 (VII-1) 240 ECTS

385 10.92 624 15.5
жене 234   376  
мушкарци 151   248  

Седми степен 2 (VII-2) - Мастер

22 0.62 14 0.34
жене 15   11  
мушкарци 7   3  

Осми степен (VIII) - Доктор

0 0.00 1 0.02
жене 0   0  
мушкарци 0   1  

У к у п н о :

3 525 100.00 4 025 100.00
жене 2 110   2406  
мушкарци 1 421   1619  
         
         
ПРЕГЛЕД НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

 

Број незапослених на дан 31.12.2019. год.

  

Број незапослених на дан 31.12.2020. год. 

Број   % Број   %
до 18 година 2 0.06 6 0.15
од 18 до 25 година 402 11.40 542 13.47
од 25 до 30 година 366 10.38 447 11.11
од 30 до 40 година 679 19.26 785 19.5
од 40 до 50 година 830 23.55 930 23.1
преко 50 година 1246 35.35 1315 32.67
У к у п н о : 3 525 100.00 4 025 100.00
         
СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 21.04   27.32