CIJENE KOMUNALNIH USLUGA, NAKNADE, POREZI I KOMUNALNE TAKSE ZA INVESTITORE

 

DOO VODOVOD BISTRICA CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
DOO KOMUNALNO LIM CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
DOO PARKING SERVIS CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA

 

 Komunalne usluge

r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.89€/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /
2.1 Magacini, veleprodaja, skladišta u zatvorenom prostoru, proizvodne hale 0.12 €/mjesečno

 

  • Porezi
  1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35%
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.25%
3. Pomoćni objekti, garaže, garažna mjesta 0.25%

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

  1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Bijelo Polje iznosi 13%.

  • Naknade
  1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ekstra-IV zona) za poslovne objekte :

Zona građenja I II III IV V VI

 

Visina naknade

(€/m2)

 

44 35,20 26.40 22 13,20 0,00

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 28.16 €/m2.

 

  1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1.

Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta za:

 

–        ulice u naselju

–        lokalne puteve

–        nekategorisane puteve

 

Ova naknade se umanjuje na godišnjem nivou, srazmjerno površini korišćenog putnog zemljišta za:

o   10% za površinu od 51-100 m2

o   20% za površinu od 101-300 m2

o   30% za površinu preko 300m2

4.5 €/m2

3.5€/m2

1.5 €/m2

 

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put:

 

–        na ulicu u naselju po priključku

–        na lokalni put po priključku

–        na nekategorisani put po priključku

 

 

200 €

100 €

50 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. u trupu opštinskog puta:

 

Visina naknade u trupu opštinskog puta:

–        za ulice u naselju

–        za lokalne puteve

–        za nekategorisane puteve

 

 

Visina naknade van trupa opštinskog puta:

–        za ulice u naselju

–        za lokalne puteve

–        za nekategorisane puteve

 

Ova naknade se umanjuje u zavisnosti od dužine korišćenja trupa puta, putnog zemljišta ili dr. zemljišta koje pripada opštinskom putu za:

o   10% za dužinu od 1001-3000 m

o   20% za dužinu od 3001-5000 m

o   30% za dužinu preko 5000m

 

5.8 €/m2

2.8 €/m2

2 €/m2

 

 

1.8 €/m2

0.9€/m2

0.5 €/m2

 

 

 

4.

Godišnja naknada za postavljene cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafske vodove i slično na opštinskim putevima iznosi 15% od iznosa utvrđenih tačkom 3.

 

 
5. Naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme i sl. na opštinskim putevima, odnosno. zemljištu koje pripada tim putevima

 

2.800€

 

(po uređaju)

6.

 

Naknada za postavljene elektronske, telefonske, antenske uređaje i opremu i sl. na opštinskim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima

 

900€
7. Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta do 100 m2 iznosi za:

 

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata od 101m2-300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata preko 300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

 

Naknada za izgradnju benzinske i plinske stanice

 

 

 

100 €

50 €

/

 

200 €

100 €

/

 

400 €

200 €

/

 

2.500 €

8. Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta iznosi:

 1.Za ulice u naselju i to za:

·         benzinske stanice

·         skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere i to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         hotele i motele

·         ugostiteljske objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m2

·         trgovinske objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

2.Za lokalne puteve i to za:

·         benzinske stanice

·         skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere  to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i

administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         hotele i motele

·         ugostiteljske objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m

·         trgovinske objekte i proizvodne objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

Za nekategorisane puteve visina godišnje naknade utvrđuje se 50% od utvrđenog iznosa za lokalne puteve.

 

 

 

 

 

2.500 €

 

50 €

200 €

400 €

 

 

 

400 €

600 €

700 €

 

 

100 €

200 €

300 €

 

100 €

200 €

400 €

500 €

 

100 €

200 €

300 €

 

100 €

200 €

500 €

 

50 €

100 €

200 €

 

 

100 €

150 €

200 €

 

50 €

150 €

200 €

 

1.500 €

25 €

100 €

200 €

 

 

 

 

100 €

200 €

300 €

 

 

 

50 €

100 €

150 €

 

50 €

100 €

200 €

200 €

 

50 €

100 €

150 €

 

 

50 €

100 €

150 €

 

25 €

50 €

100 €

 

50 €

100 €

150 €

 

25 €

50 €

100 €

 

  • Komunalne takse
r.br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno

 

 

2. Taksa držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

 

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Taksa za isticanje reklamnih panoa bilborda plaća se mjesečno i to:

 

-za reklamni pano veličine do 1m²

-za svaki naredni započeti m²

-za bilbord po komadu

 

-za reklamni pano – natpis na fasadama zgrada (murali, panoi, reklame i sl.)po m²

 

-za reklamne panoe- natpise izrađene od platna, pvc i sl.materijala i postavljene na jarbolu, fasadi zgrade ili iznad puta po komadu

 

-za osvijetljeni ili svjetleći reklamni pano ili bilbord za koje je priključak na električnu energiju izveden sa javne rasvjete, taksa se uvećava po sijaličnom mjestu za

 

10 €

5 €

100 €

 

 5 €

 

10 €

 

10 €

4. Taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, od svakog cijelog ili započetog m² prostora koji se koristi, utvrđuje se mjesečno po m² i to:

 

-ekstra zona

-I zona

-II zona

-III zona

-IV zona

 

 

 

11 €

8 €

6.5€

4.5€

3.5€

5. Taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostora od svakog cijelog ili započetog m² izložbene površine, zavisno od zone, plaća se mjesečno i to:

 

-ekstra zona

-I zona

-II zona

-III zona

-IV zona

 

 

 

 

 

11 €

7.5 €

6.5€

4.5€

3.5€

6. Taksa za priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima ili na terasama, baštama i sl. plaća se mjesečno 100 €
7. Taksa za korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse plaća se po m² zauzete površine dnevno