ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Zakon o registrima prebivalista i boravista

Zakon o stecaju i likvidaciji banaka

Carinski zakon

Uredba o podsticanju direktnih investicija Sluzbeni list CG

Uredba o biznis zonama

Zakon o stranim investicijama

Zakon o finansijskom lizingu

Zakon o koncesijama.pdf

Zakon o porezu na dobit pravnih lica.pdf

Zakon o porezu na dohodak fizickih lica

Zakon o privrednim drustvima

Zakon o radu

Zakon o strancima