GDJE PRIBAVITI DOKAZE ZA PRIJAVU BIZNIS ZONE

  • Dokaz da je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu CRPS, Poreska uprava Crne Gore) ;
  • Dokaz da nad privrednim subjektom nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata (uvjerenje    Privrednog suda);
  • Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo izvršeno u obavljanju privredne djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravde za odgovorno lice u privrednom subjektu, odnosno potvrda CRPS-a za privredni subjekat);
  • Dokaz da je izmirio  sve obaveze po osnovu poreza,  carina  i  doprinosa (Poreska uprava Crne Gore);
  • Dokaz da u prethodnih 12 mjeseci prije podnošenja Prijave nije smanjio broj zaposlenin za 10% i više (Poreska uprava Crne Gore);
  • Dokaz da mu nisu dodjeljena sredstva za iste namjene iz budžeta Crne gore (Komisija za kontrolu državne pomoći);
  • Dokaz da u privrednom subjektu država ili jedinica lokalne samouprave nema većinski udio u svojini (CPRS);
  • Dokaz da nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći (Izjava da privredno društvo nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći);
  • Dokaz da nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći (Komisija za kontrolu državne pomoći);
  • Investicioni projekat i Biznis plan (Investicioni projekat tekstualni i grafički prikaz, Biznis plan sa projektovanim bilansima stanja i uspjeha i novčanog toka za period od šest godina od početka realizacije investiciong projekta, koji obavezno sadrži pokazatelje ekonomičnosti, koeficijent akumulativnosti i vrijeme povraćaja ulaganja)

Dokazi o ispunjavanju uslova za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija ne smiju da budu stariji od šest mjeseci od dana javnog otvaranja Prijava, osim izvoda iz CRPS-a, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani privredni subjekat ima sjedište, koji ne može biti stariji od 60 dana od dana podnošenja Prijave.