Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne gore objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu. Takođe, objavljeni su i Javni pozivi za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za razvoj prerađivačke industrije kao i Program za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu.

Opšti cilj Programa je podsticanje razvoja postojećih procesa, proizvoda i usluga, u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala MMSP kroz unapređenje produktivnosti i profitabilnosti, uz otvaranje novih radnih mjesta, kao i stimulisanje osnivanja novih privrednih subjekata. Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu obuhvata osam programskih linija, a dodatno je obogaćen sa dvije nove programske linije finansijske podrške koje se odnose na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i nabavku opreme velike vrijednosti.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu je 4.000.000,00€, dok su pojedinačni, specifični uslovi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama. U skladu sa interesovanjem i prijavama korisnika Programa, odnosno interesovanjem za pojedine programske linije, a na osnovu iskustva u realizaciji programa prethodne godine, omogućiće se preusmjeravanje budžeta programskih linija u iznosu do 50%, s tim da pojedinačna programska linija ne može premašiti iznos od 70% ukupno odobrenog budžeta cijelog Programa.

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2022. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/ zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 16. novembar 2022. godine do 15:00h, osim ukoliko nije drugačije definisano u okviru pojedinačne Programske linije.

 

Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu možete pronaći na ovom linku.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se putem online aplikacije : https://programi.gov.me

Detalje u vezi uslova za učešće u Programu za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu možete preuzeti na ovom linku.

Detalje u vezi uslova za učešće u Programu za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu možete preuzeti na ovom linku.

Detalje u vezi uslova za učešće u Programu za razvoj i promaciju zanatstva za 2022. godinu možete preuzeti na ovom linku.